Indexering van het bedrag van de bestaansmiddelen voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene voor het jaar 2021

Terug naar het overzicht Indexering van het bedrag van de bestaansmiddelen voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene voor het jaar 2021

Datum: dinsdag 9 februari 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt het referentiebedrag van het maandelijks inkomen waarover de vreemdeling die een aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene indient, moet beschikken elk jaar aan het indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast.

Voor het jaar 2021 bedraagt het geïndexeerd bedrag:
- voor hemzelf: 862 euro;
- voor elke persoon die te zijnen laste is: 288 euro.

Dit bedrag is sinds 1 januari 2021 geldig.

Aanvraag status langdurig ingezetene

Een derdelander met duurzaam verblijf binnen de Europese Unie kan, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden, de status van langdurig ingezetene krijgen. Het statuut geeft de derdelander een aantal uniforme rechten, die zo dicht mogelijk bij de rechten van EU-burgers liggen.

Voorwaarden

  • een geldig paspoort (indien de identiteit nog niet in de loop van de voorafgaande periode werd vastgesteld) EN

  • een ononderbroken legaal verblijf van minstens 5 jaar

Andere vereiste documenten

  • een bewijs van 5 jaar wettelijk en ononderbroken verblijf (de termijn van 5 jaar wordt niet onderbroken door afwezigheden van minder dan 6 opeenvolgende maanden en die in totaal de duur van tien maanden over de periode van 5 jaar niet overschrijden) EN

  • een bewijs van stabiele en toereikende bestaansmiddelen (€ 862 €+ 288 € per persoon ten laste) voor zichzelf en eventuele familieleden EN

  • een bewijs van ziekteverzekering die alle risico’s in België dekt

  • een uittreksel uit het strafregister + een kopie van het paspoort

Loketboek Vreemdelingen (ed. 2021)

Lees meer in het loketboek Vreemdelingen over de procedure tot het bekomen van het statuut van langdurige ingezetene.

Begin januari kreeg het loketboek Vreemdelingen een online update. De grootste aanpassingen hadden betrekking op de seizoenarbeiders (lang verblijf - derdelanders) en op studenten die studeren aan een buitenlandse onderwijsinstelling.


Gerelateerde content