Op zoek naar een handleiding bij een vreemdelingenbijlage?

Terug naar het overzicht Op zoek naar een handleiding bij een vreemdelingenbijlage?

Datum: donderdag 7 juli 2022

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Auteur Frédéric Duterme heeft zijn publicatie 'Praktische handleiding voor de administratie bij de bijlagen' bijgewerkt. Er zijn heel wat bijgewerkte bijlagen en nieuwe bijlagen aan te kondigen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste impact per thema:

ICT: I en J kaarten

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2014/66/EU en het KB van 26/11/2021 werden de I-kaart en de J-kaart ingevoegd. Hierdoor kregen enkele bijlagen bij het KB van 8/10/1981 een aanpassing: bijlage 3, 4, 15quinquies, 43, 43bis, 46, 49, 52, 59 werden gewijzigd. 

Nieuwe bijlagen:

bijlage 60 - Vergunningen voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon (I-kaart)

bijlage 61 – Vergunning voor lange-termijnmobiliteit “ICT” (J-kaart)

Zoekjaar niet-EU studenten

De wet van 11 juli 2021 wijzigde de wetgeving rond niet-EU studenten. Het uitvoerend KB van 3 oktober 2021 wijzigde hiermee enkele bijlagen: bijlage 15, 29, 32, 33 en 33bis, en voegde ook twee nieuwe bijlagen in: 

bijlage 33ter - Bewijs van ontvangst van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

- bijlage 33quater - Attest afgegeven met toepassing van artikel 104/4 van het KB 8.10.1981

MB 28 maart 2022

Het MB van 28 maart 2022 voegt drie nieuwe bijlagen toe voor de niet-EU studenten. Verder worden hierdoor ook bijlage 4 (attest immatriculatie) aangepast. 

Drie nieuwe bijlagen: 

bijlage 1. Model van standaardformulier voor het bekomen van een visum of verblijfstitel als student (onderdaan van een derde land): document dat de onderdaan van een derde land (bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of in België) moet voegen bij zijn aanvraag tot verblijf als student om te bewijzen dat hij is “ingeschreven” bij een instelling voor hoger onderwijs.

Bijlage 2. Model van standaardformulier – Attest dat de voortgang van de studies aantoont aan het einde van academiejaar: document ter staving van de voortgang van de studie, dat de onderdaan van een derde land bij de aanvraag om verlenging van de A-kaart moet voegen.

Bijlage 3. Model van kennisgeving van de mobiliteit voor studenten (onderdanen van een derde land) die reeds over een verblijfsvergunning beschikken in een andere lidstaat en naar België wensen te komen in het kader van een mobiliteitsprogramma: het document waarmee een instelling voor hoger onderwijs aan de Dienst Vreemdelingenzaken meedeelt dat een student (onderdaan van een derde land) in het kader van een mobiliteitsprogramma een deel van zijn studies in België wenst te volgen.

Benaming vreemdelingenkaarten

De aanpassing van de benaming van de vreemdelingenkaarten zorgde ook voor enkele wijzigingen. Echter, de wijziging van de titel en de lay-out van de vreemdelingenkaart wijzigt niets aan de juridische draagwijdte ervan. 

Vanaf 10 mei 2021: wijzigingen bijlage 8 en 8bis en nieuwe bijlagen 8ter en 8quater.

Vanaf 11 oktober 2021: bijlage 6, 6bis, 7, 7bis, 9, 9bis , 37, 53, 54 en 55.

Drie bijlagen in de kijker

Hoe zit het met de toegang tot de arbeidsmarkt van een vreemdeling in het bezit van een attest immatriculatie? Bekijk bijlage 4 punt 4 hier.

Hoe zit het met de toegang tot de arbeidsmarkt van een vreemdeling ingeschreven in het vreemdelingenregister met een beperkt/onbeperkt verblijf? Bekijk bijlage 6 punt 5 hier.

Aan welke categorieën vreemdelingen wordt bijlage 49 afgegeven en onder welke voorwaarden krijgt men verlenging? Zie bijlage 49 punt 2 en 3.


Gerelateerde content