OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Aanpassing artikel 10 Wetboek Belgische nationaliteit en oprichting Centrale Autoriteit nationaliteit

De wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis heeft een wijziging aangebracht aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Tekstuele aanpassing artikel 10 Wetboek Belgische nationaliteit en advies procureur des Konings

Het begrip 'staatloos' wordt vervangen door 'geen andere nationaliteit bezitten'.
De term 'staatloos' die in artikel 10 van het wetboek wordt gebruikt, moet worden begrepen als 'geen andere nationaliteit bezittend', waarbij het niet noodzakelijk is dat de persoon zijn status van staatloze heeft laten erkennen door de familierechtbank. De toelichtende nota stelt: "het was nooit de bedoeling van de wetgever om te vragen dat een vonnis van staatloosheid zou worden gewezen ten aanzien van het kind of zijn ouders. De voorgestelde wijziging verandert dus niets aan de inhoud van het artikel, maar heeft de verduidelijking van dat punt tot doel. Voorts staat de ambtenaar van de burgerlijke stand vaak machteloos voor wat betreft de controle van die voorwaarde dat men geen andere nationaliteit bezit. Daarvoor moet namelijk de nationaliteit van de ouders worden vastgesteld en moet worden nagegaan of het kind in het licht van de buitenlandse wetgeving de nationaliteit van zijn ouders kon toegekend krijgen."

De ouder of wettelijke vertegenwoordiger die meent dat het kind geen andere nationaliteit bezit en toepassing wenst van artikel 10 WBN, zendt alle nuttige stukken waarover hij beschikt over aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kind geboren is. In geval van twijfel over het ontbreken van nationaliteit van het kind, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings. In dat geval zendt de ambtenaar aan de procureur een afschrift van het dossier. Het advies wordt op korte termijn verstrekt door de procureur des Konings. Er kan in deze dossiers geen advies gevraagd worden aan de (nieuw op te richten) Centrale Autoriteit inzake nationaliteit.

Oprichting Centrale Autoriteit inzake nationaliteit in nieuw artikel 24ter Wetboek Belgische nationaliteit

Er zal ook een Centrale Autoriteit inzake nationaliteit worden opgericht binnen de FOD Justitie die niet-bindende adviezen kan geven op vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de houder van het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Dit enkel in geval van ernstige twijfel omtrent de wijze van toepassing van één of meer bepalingen van het Wetboek Belgische nationaliteit. De memorie van toelichting bij de wet preciseert dat de Centrale Autoriteit inzake nationaliteit geen advies zal uitbrengen in de gevallen waarin het Wetboek Belgische nationaliteit deze bevoegdheden toekent aan de procureur des Konings, ongeacht of deze adviesbevoegdheid verplicht of facultatief is. De Centrale Autoriteit inzake nationaliteit zal een advies formuleren binnen een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst van alle benodigde stukken, verlengbaar met zes maanden.

Meer informatie in het advies 01/2023 JustFamNat. 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...