Samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een elektronisch platform voor de aanvraag van gecombineerde vergunning

Terug naar het overzicht Samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een elektronisch platform voor de aanvraag van gecombineerde vergunning

Datum: vrijdag 19 maart 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Op 16 maart 2021 werd in het Belgisch Staatsblad het Samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021 gepubliceerd dat voorziet in de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling

Bestemming?

Dit samenwerkingsakkoord creëert een gemeenschappelijk elektronisch platform dat bestemd is voor:
1° de indiening, via de elektronische weg, van een verblijfsaanvraag met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen, die leidt tot de afgifte, in het kader van één administratieve handeling, van een gecombineerde titel die zowel een verblijfsvergunning als een toelating tot arbeid omvat;
2° het verzamelen en opslaan van de documenten en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen door de diensten die bevoegd zijn voor het verblijf en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de beslissingen die na deze aanvragen worden genomen;
3° de beveiligde uitwisseling van gegevens en de genomen beslissingen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen.

Voor wie?

Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op de volgende categorieën van onderdanen van derde landen:
1° de onderdanen van derde landen die op het Belgisch grondgebied willen verblijven om er te werken voor een periode van meer dan negentig dagen;
2° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf op het Belgisch grondgebied aanvragen, met het oog op een hooggekwalificeerde betrekking in het kader van de Europese blauwe kaart;
3° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf met het oog op tewerkstelling aanvragen voor een periode langer dan negentig dagen, in de hoedanigheid van seizoenarbeider op de lijsten van de sectoren waar seizoensafhankelijke activiteiten voorkomen, die door de Gewesten worden opgesteld;
4° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon indienen, of een aanvraag voor een vergunning voor lange-termijnmobiliteit in de hoedanigheid van leidinggevenden ICT, experts ICT of stagiair-werknemers ICT;
5° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op onderzoek indienen, of een aanvraag voor een machtiging tot lange-termijnmobiliteit, op basis van een gastovereenkomst bij een erkende onderzoeksinstelling;
6° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op een stage indienen;
7° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op vrijwilligerswerk in het kader van Europees vrijwilligerswerk indienen;
8° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk indienen die valt onder richtlijnen die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 79, § 2, a) en b) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, wanneer ze de voorwaarden voor toegang en verblijf van de onderdanen van derde landen met het oog op een tewerkstelling gedurende een periode van meer dan negentig dagen bepalen.

Doel? 

Het elektronisch platform heeft tot doel :
1° de indiening van de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen te vergemakkelijken, door de werknemers en de werkgevers een elektronisch uniek loket aan te bieden;
2° de administratieve last van de verwerking van de verblijfsaanvragen met het oog op werk te verlichten;
3° de beveiligde uitwisseling van gegevens tussen de diensten die bevoegd zijn in het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure mogelijk te maken, met respect voor de regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Praktisch

Het portaal « Working in Belgium » stelt de aanvragers in staat om een verblijfsaanvraag met het oog op werk voor meer dan negentig dagen online in te dienen.

Wanneer de onderdaan van een derde land tot een verblijf en tot werk gemachtigd wordt, op elektronische wijze meegedeeld aan de Belgische diplomatieke posten en de gemeentebesturen of wanneer de onderdaan van een derde land een beroep indient tegen een negatieve beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen werd, overeenkomstig artikel 38 van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018, worden zijn gegevens aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doorgegeven. (Lees meer hierover in de hoofdstukken 5 en 6)

De creatie van het platform is niet enkel nuttig in het kader van een vlotte gecombineerde vergunningsprocedure, maar biedt tevens mogelijkheden voor de federale en gewestelijke inspectiediensten tot meer doelgerichte controles in de strijd tegen fraude en misbruik. Daarvoor worden de nodige verdere juridische en technische aanpassingen voorbereid.

Lees hieronder meer details over het elektronisch platform in het Samenwerkingsakkoord.


Gerelateerde content