Geen orgaandonatie meer in het bevolkingsregister

Terug naar het overzicht Geen orgaandonatie meer in het bevolkingsregister

Datum: vrijdag 23 april 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Het is niet langer nodig de informatie over de verklaring van orgaandonatie in de bevolkingsregisters op te nemen. Deze afschaffing is het voorwerp van het KB van 22 maart 2021, dat op 19 april 2021 is gepubliceerd. Het vloeit logischerwijs voort uit de nieuwe bepalingen die in juli 2020 in werking zijn getreden.

Het KB schrapt punt 22° in het KB van 16 juli 1992:
 ‘22° de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil te kennen geven;’.
Deze bepaling trad in werking op 1 juli 2020.

Reden?

Het KB van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden - dat op 1 juli 2020 in werking trad - heeft een nieuwe procedure ingevoerd (zie eerder nieuwsbericht hierover). Het ‘KB van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil te kennen geven’, dat voorzag in de inschrijving van de verklaring van verzet tegen de wegneming van organen en weefsels in de bevolkingsregisters, werd eveneens ingetrokken.

Bovendien is het de FOD Volksgezondheid die sindsdien verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens betreffende verklaringen van verzet tegen of uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie na overlijden (in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming - GDPR) .

Het was daarom niet langer nodig of passend om in de bevolkingsregisters te voorzien in de registratie van de verklaring betreffende orgaan- en weefseltransplantatie na overlijden.

De aan het loket ingediende aangiften met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden moeten rechtstreeks en uitsluitend geregistreerd worden in de toepassing "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal".


Gerelateerde content