Een nieuwe structuur IT024 voor het referentieadres

Terug naar het overzicht Een nieuwe structuur IT024 voor het referentieadres

Datum: maandag 3 mei 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Er is een nieuwe structuur voor IT024 (referentieadres) in het Rijksregister ontwikkeld. Dit werd aangekondigd in 2 omzendbrieven van 16 april 2021.

Waarom?  

Om een betrouwbare globale inschatting te bekomen van het aantal daklozen in België en een doeltreffende strategie uit te werken voor de bestrijding van dakloosheid.

Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregister te beheren.

Hiervoor hebben de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie beslist om de verschillende mogelijke soorten referentieadressen geregistreerd in de bevolkingsregister en in het Rijksregister op te nemen volgens de geldende wetgeving en onder de vorm van specifieke codes, in navolging van wat reeds bestaat voor de verschillende categorieën van personen die als tijdelijk afwezig kunnen worden ingeschreven.

Daarvoor werd dus een nieuwe structuur voor het IT024 (referentieadres) in het Rijksregister ontwikkeld. Er zijn twee verschillende codes gecreëerd om de personen die zijn ingeschreven op het adres van een OCMW, te onderscheiden van de personen die ingeschreven zijn op het adres van een natuurlijke persoon.

De nieuwe unieke structuur is vanaf 28 april 2021 verplicht voor alle IT024-updates.

Referentieadres?

Dat is het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfsplaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar, met toestemming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats wordt ingeschreven.  Deze mogelijkheid om te worden ingeschreven op een referentieadres is slechts beperkt tot:

- personen die in een mobiele woning verblijven;

- gedetineerden;

- personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van een jaar;

- personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben, dat wil zeggen de personen die door de OCMW’s als ‘daklozen’ worden beschouwd.

IBZ gaf in onderstaande omzendbrieven hierover verduidelijking.


Gerelateerde content