Peterschap en de instandhouding van het funerair erfgoed

Terug naar het overzicht Peterschap en de instandhouding van het funerair erfgoed

Datum: woensdag 15 september 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Via onze redactie kwam er een vraag binnen over peterschap: ‘Ik heb de vraag gekregen van de Vlaamse Vredesvereniging om een heldenhuldezerkje in peterschap te nemen. In ons reglement is er niets vermeld rond peterschap. Is dit nodig om het peterschap over dit graf toe te kennen?’

Peterschap in de praktijk

Privé-personen, verenigingen of organisaties, bedrijven kunnen het peterschap verwerven over grafmonumenten met het oog op het restaureren en in stand houden ervan. Het peterschap van een grafmonument opnemen, betekent dat men voor een korte of langere periode het onderhoud van een welbepaald graf op zich neemt. Het grafmonument is en blijft eigendom van de gemeente en de stoffelijke overschotten en grafmonument blijven onaangeroerd. De ‘peter’ verbindt zich er toe om instandhoudings- en/of restauratiewerken aan het grafmonument uit te voeren in overleg met de bevoegde diensten van de gemeente. Bijzettingen in het graf zijn in elk geval niet toegestaan.

Als lokaal bestuur stelt u een contract op waarin o.a. de hiernavolgende gegevens worden vermeld:

•     de contracterende partijen;
•     de beschrijving van de toestand van het betrokken grafmonument;
•     de opsomming van diegenen die in het perceel begraven zijn;
•     de duurtijd van het onderhoud;
•     de verplichting dat de toestand van het monument in zijn oorspronkelijke vorm moet behouden blijven;
•     de verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen;
•     de verplichting om grote beschadigingen aan het grafmonument onmiddellijk te melden, enz.

Eventueel kan er een toelage worden voorzien om het peterschap te stimuleren.

Zie voorbeeld: 'Overeenkomst peterschap over een grafmonument'.

Peterschap en wetgeving

Behalve in een zijdelingse aanwijzing in artikel 26 van het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging d.d. 16/01/2004, is er over peterschap heel weinig terug te vinden in de wetgeving.

Het peterschap kan enkel toegepast worden op grafmonumenten waarvan de concessie is verlopen.

De lokale reglementering

Het peterschap kan als volgt in het gemeentelijk huishoudelijk reglement opgenomen worden:

Artikel xx. Privé-personen, verenigingen of organisaties kunnen het peterschap verwerven over grafmonumenten met het oog op het restaureren en in stand houden ervan.

Artikel xx. Het college van burgemeester en schepenen keurt de concrete aanvragen voor peterschap/meterschap van bestaande graftekens goed.

Artikel xx. Peterschap/meterschap wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

§ 1. het grafmonument is en blijft eigendom van de stad en komt niet in aanmerking voor bruikleen (hergebruik);

§ 2. de stoffelijke overschotten blijven onaangeroerd;

§ 3. de aanvrager verbindt er zich toe om instandhoudings- en/of restauratiewerken aan het grafmonument uit te voeren in overleg met de dienst burgerlijke stand en begraafplaatsen.

§ 4. Aan het grafmonument kan de aanvrager een bordje aanbrengen met zijn/haar naam en coördinaten en de vermelding dat hij/zij als peter dit grafmonument onderhoudt;

§ 5. De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de stad als gevolg van werken die in zijn/haar opdracht worden uitgevoerd;

§ 6. Het peterschap/meterschap wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het college de aanvraag goedkeurt of bekrachtigt;

§ 7. Bij het niet naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van de overeenkomst kan de dienst burgerlijke stand en begraafplaatsen in dringende omstandigheden en na aangetekende aanmaning aan de aanvrager na 30 kalenderdagen overgaan tot onmiddellijke beëindiging van het peterschap over het grafmonument.

§ 8. Een concessie op een in peterschap/meterschap gegeven grafkelder of een grafmonument wordt verleend voor een periode van 25 jaar. Zij kan hernieuwd worden met een periode van 15 jaar.

§ 9. De peter/meter verbindt er zich toe om geen aanspraak te maken op vergoedingen of compensaties bij de beëindiging of niet hernieuwing van het peterschap.

Hebt u ook zo’n case(s) binnen uw lokaal bestuur of wenst u meer te weten over funerair erfgoed, peterschap, of graven met lokaal historisch belang?

Vanden Broele organiseert binnenkort de opleiding 'Wegwijzer funerair erfgoed.' Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.


Gerelateerde content