Overzicht van recente nota’s van de Dienst Vreemdelingenzaken

Terug naar het overzicht Overzicht van recente nota’s van de Dienst Vreemdelingenzaken

Datum: vrijdag 17 september 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Of het nu gaat om de behandeling van verblijfsaanvragen van Afghaanse onderdanen, die van afgestudeerde niet-EU-studenten of de modernisering van de elektronische vreemdelingenkaarten, de nota’s van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn de laatste weken verveelvoudigd. Hieronder een overzicht van wat u niet mag missen.

Afgestudeerde niet-EU studenten

Na de voltooiing van zijn studie op het grondgebied van het Rijk kan de niet-EU student een aanvraag indienen om gedurende een termijn van maximum 12 maanden op het grondgebied van het Rijk te verblijven teneinde er werk te zoeken of een onderneming op te richten. Deze derdelanders kunnen vanaf 15/08/2021 een aanvraag indienen.

De procedure, in afwachting van een nieuw KB, wordt beschreven in de aangepaste GemCom nota van 26 augustus 2021.

Student art. 58 - inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2021 - nieuwigheden

Op 15/08/2021 trad de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten, in werking. Dit is een gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten.

Deze wet wijzigt/vervangt de artikelen 58 t.e.m. 61 van de wet van 15 december 1980 en voegt een aantal nieuwe artikelen in met betrekking tot het verblijfsstatuut van de studenten. Het betreft hier enkel onderdanen van derde landen die met het oog op studie in België wensen te verblijven. EU-burgers vallen hier niet onder.

Deze GemCom nota van 17 augustus 2021 bevat een overzicht van de voornaamste wijzigingen die van belang zijn voor de gemeenten: nieuwe aanvragen, verlengingen, mobiliteit en zoekjaar. 

Modernisering van elektronische kaarten (2e moderniseringsfase)

De verblijfsdocumenten die aan onderdanen van derde landen en familieleden van EU-burgers worden afgegeven, zijn gemoderniseerd. Wat verandert er? De lay-out, de benaming van de kaarten en de afname van vingerafdrukken. Ondertussen is de 2e moderniseringsfase in werking getreden op 11 oktober 2021. (zie recent nieuwsbericht).

Meer informatie over de moderniseringsfase kan u nalezen in de nota van 23 augustus 2021.

Nieuw inreis-/uitreissysteem (EES)

De nieuwe EES-Verordening (2017/2226) voorziet in de instelling van een inreis-uitreissysteem (entry-exit-system). Dit systeem vervangt de verplichting voor lidstaten om de paspoorten van derdelanders af te stempelen. Het systeem registreert de datum, het tijdstip en de plaats van inreis en uitreis van derdelanders die in kader van kort verblijf de grenzen overschrijden van de lidstaten waar het EES wordt gebruikt. Het gaat hierbij zowel om personen met een visum C als personen die vrijgesteld zijn van een visum C. Zij zullen geen stempels meer krijgen in hun paspoort. De inwerkingtreding van deze verordening is tot nader order gepland voor mei 2022.

Het EES berekent de duur van het toegestane kort verblijf van derdelanders en kan melden dat de termijn is verstreken. De personen zelf zullen de einddatum van hun toegestane kort verblijf kunnen controleren via een website of app.

Meer informatie in de GemCom-nota van 25 augustus 2021.

Afghanistan - behandeling van verblijfsaanvragen voor gezinshereniging

Sinds de machtsovername door de taliban heeft de Belgische overheid meerdere evacuatievluchten uitgevoerd. De naar België overgebrachte Afghanen hebben bij hun aankomst in België een visum C ontvangen dat 15 dagen geldig is, alsook een brief van DVZ met het verzoek zich naar het gemeentebestuur te begeven van hun verblijfplaats om er een verblijfsaanvraag in te dienen in het kader van een gezinshereniging (artikel 10 of 40ter) of om humanitaire of medische redenen (artikel 9bis of 9ter). Zij werden ook geïnformeerd over de mogelijkheid om een verzoek om internationale bescherming in te dienen.

De normale procedures zijn van toepassing voor de verblijfsaanvragen van Afghaanse onderdanen die naar België zijn overgebracht. Dit betekent dat de aanvrager een bewijs van de betaling van de retributie moet voorleggen, tenzij hij is vrijgesteld, en dat hij aan de geldende voorwaarden voor gezinshereniging moet voldoen.

Meer informatie hierover kan u nalezen in de GemCom nota van 10 september 2021.