OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

OranjeConnect | Voor de dienst Bevolking

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (attesten, bevolkingsregistratie, identiteitsdocumenten, rijbewijzen, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Bevolking.

In OranjeConnect vindt u o.a. deze features:

Digitale boekenplank

Een hele reeks digitale boeken die u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten rond het thema bevolking gidst.

 • Bevolkingsregistratie
 • Loketboek Bevolking
 • Loketboek Rijbewijs
 • Wonen
 • Dossier strafregister
 • ...
Digitale boeken
Wetgeving

Wetgeving en wetboeken

Een snelle toegang tot alle wetteksten, besluiten, omzendbrieven, ... die de dagelijkse werking van de dienst Bevolking omkaderen, waar mogelijk gebundeld in thematische wetboeken. Inclusief handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • ALGEMENE ONDERRICHTINGEN betreffende het houden van de bevolkingsregisters - Gecoördineerde versie van 31 maart 2019
 • KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister
 • Oud Burgerlijk Wetboek
 • WET van 8 augustus 1983 tot regeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen
 • WET van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Gegevensbeschermingswet
 • ...

Modellen

Een uitgebreide verzameling modeldocumenten en -formulieren, voorzien van duiding en handige instructies. Gemakkelijk te downloaden en te gebruiken.

 • Bevolking - Bewijs van inschrijving
 • Checklist omwisselingsprocedure Europees rijbewijs
 • Ouderlijke toestemming reis naar buitenland voor minderjarig kind
 • Model van volmacht om de Kids-ID te activeren en af te halen
 • Voorbeeldbrief - Schriftelijke verwittiging van ambtshalve inschrijving
 • ...
Modellen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de dienst Bevolking.

 • Een minderjarige verlaat zijn adres. De ouders zijn feitelijk gescheiden. Welke procedure moet gevolgd worden?
 • Hoe verloopt de inschrijving van een pleegkind in de registers?
 • In voorbereiding van het vormsel vraagt het dekenaat de geboortelijsten van een bepaald jaar. Is het toegelaten om deze lijsten te verstrekken?
 • Kan een persoon, ingeschreven op een referentieadres, van ambtswege worden afgevoerd?
 • Worden er uittreksels uit het strafregister afgeleverd aan minderjarigen?
 • ...

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het OranjeConnect-expertenteam: dossiers, beleidsnota’s, ...

 • Cursus vreemde rijbewijzen (versie juni 2022)
 • Handleiding Belpic 2.0
 • Lijst van informatietypes in de registers
 • Modernisering elektronische vreemdelingenkaarten (Nota GemCom van 29/6/2020)
 • Strafregister: welke bevoegdheden m.b.t. het strafregister blijven wel nog bij de gemeente?
 • ...
Documenten

Een uitgebreide rondleiding door OranjeConnect voor de dienst Bevolking?

Krijg meer uitleg over troeven, features en inhoud op maat van de dienst Bevolking.

OranjeConnect: ook voor de diensten Burgerlijke Stand en Vreemdelingen

Voor de dienst Burgerlijke Stand

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (geboorte en afstamming, samenleven, overlijden, buitenlandse akten, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Burgerlijke Stand.

Voor de dienst Vreemdelingen

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (asiel en subsidiaire bescherming, gezinshereniging, regularisatie, verblijf, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Vreemdelingen.